آلیاژ جوش آرتا زیرمجموعه SBG

سیم زیر پودری

Product name  Product type  Alloy  EN/EN ISO AWS  
Avesta 2205 SAW wires Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 14343-A S 22 9 3 N L AWS A5.9 ER2209  
Avesta 2304 SAW wires Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 14343-A SZ 23 7 N L - -  
Avesta 248 SV SAW wires Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 14343-A S 16 5 1 - -  
Avesta 2507 P100 SAW wires Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 14343-A S 25 9 4 N L AWS A5.9 ER2594  
Avesta 2507 P100 Cu W SAW wires Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 14343-A S 25 9 4 N L AWS A5.9 ER2594  
Avesta 253 MA SAW wires Stainless and corrosion resistant steels - - - -  
Avesta 308H SAW wires High temperature and or creep resistant steels EN ISO 14343-A S 19 9 H AWS A5.9 ER308H  
Avesta 308L MVR SAW wires Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 14343-A S 19 9 L AWS A5.9 ER308L  
Avesta 309L SAW wires Dissimilar joints and special applications EN ISO 14343-A S 23 12 L AWS A5.9 ER309L  
Avesta 316L SKR SAW wires Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 14343-A S 19 12 3 L AWS A5.9 ER316L  
Avesta 317L SNR SAW wires Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 14343-A S 19 13 4 L AWS A5.9 ER317L  
Avesta 318 SKNb SAW wires Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 14343-A S 19 12 3 Nb AWS A5.9 ER318  
Avesta 347 MVNb SAW wires Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 14343-A S 19 9 Nb AWS A5.9 ER347  
Avesta 904L SAW wires Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 14343-A S 20 25 5 Cu L AWS A5.9 ER385  
Avesta LDX 2101 SAW wires Stainless and corrosion resistant steels - - - -  
Avesta P12 SAW wires Nickel-base alloys EN ISO 18274 S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) AWS A5.14 ERNiCrMo-3  
Avesta P5 SAW wires Dissimilar joints and special applications EN ISO 14343-A S 23 12 2 L - -  
Avesta P7 SAW wires Dissimilar joints and special applications EN ISO 14343-A S 29 9 AWS A5.9 ER312  
BOHLER 3 NiCrMo 2,5-UP SAW wires High-strength steels EN ISO 26304 S3Ni2.5CrMo AWS A5.23 EM4 (mod.)  
BOHLER 3 NiMo 1-UP SAW wires High-strength steels EN ISO 26304 S3Ni1Mo AWS A5.23 EF3  
BOHLER C 9 MV-UP SAW wires High temperature and or creep resistant steels EN ISO 24598-A S CrMo91 AWS A5.23 EB91  
BOHLER C 9 MVW-UP SAW wires High temperature and or creep resistant steels EN ISO 24598-A S ZCrMoWVNb9 1 1 AWS A5.23 EB9 (mod.)  
BOHLER CM 2-UP SAW wires High temperature and or creep resistant steels EN ISO 24598-A S S CrMo2 AWS A5.23 EB3  
BOHLER CM 5-UP SAW wires High temperature and or creep resistant steels EN ISO 24598-A S S CrMo 5 AWS A5.23 EB6  
BOHLER CN 13 4-UP SAW wires Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 14343-A S 13 4 AWS A5.9 ER410NiMo (mod.)  
BOHLER CN 18 11-UP SAW wires High temperature and or creep resistant steels EN ISO 14343-A S 19 9 H AWS A5.9 ER19-10H  
BOHLER CN 22 9 N-UP SAW wires Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 14343-A S 22 9 3 NL AWS A5.9 ER2209  
BOHLER CN 23 12-UP SAW wires Dissimilar joints and special applications EN ISO 14343-A S 23 12 L AWS A5.9 ER309L  
BOHLER EAS 2-UP SAW wires Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 14343-A S 19 9 L AWS A5.9 ER308L  
BOHLER EAS 4 M-UP SAW wires Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 14343-A S 19 12 3 L AWS A5.9 ER316L  
BOHLER EMS 2 SAW wires Unalloyed and low alloyed steels EN ISO 14171-A S2 AWS A5.17 EM12K  
BOHLER EMS 2 CrMo SAW wires High temperature and or creep resistant steels EN ISO 24598-A S S CrMo1 AWS A5.23 EB2  
BOHLER EMS 2 Mo SAW wires High temperature and or creep resistant steels EN ISO 14171-A S2Mo AWS A5.23 EA2  
BOHLER EMS 3 SAW wires Unalloyed and low alloyed steels EN ISO 14171-A S3 AWS A5.17 EH10K  
BOHLER Ni 2-UP SAW wires Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 14171-A S2Ni2 AWS A5.23 ENi2  
BOHLER NIBAS 617-UP SAW wires Nickel-base alloys EN ISO 18274 S Ni 6617 (NiCr22Co12Mo9) AWS A5.14 ERNiCrCoMo-1  
BOHLER NIBAS 625-UP SAW wires Nickel-base alloys EN ISO 18274 S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) AWS A5.14 ERNiCrMo-3  
BOHLER NIBAS 70 20-UP SAW wires Nickel-base alloys EN ISO 18274 S Ni 6082 AWS A5.14 ERNiCr-3  
BOHLER P 23-UP SAW wires High temperature and or creep resistant steels EN ISO 24598-A S ZCrWV2 1,5 AWS A5.23 EB23  
BOHLER P 24-UP SAW wires High temperature and or creep resistant steels EN ISO 24598-A S ZCrMo2VNb AWS A5.23 EB24  
BOHLER SAS 2-UP SAW wires Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 14343-A S 19 9 Nb AWS A5.9 ER347  
BOHLER SAS 4-UP SAW wires Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 14343-A S 19 12 3 Nb AWS A5.9 ER318  
BOHLER SKWAM-UP SAW wires Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 14343-A S Z17 Mo - -  
Thermanit 18 17 E Mn SAW wires Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 14343 S 18 16 5 N L AWS A5.9 ER317L mod.  
Thermanit 19 15 SAW wires Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 14343 S 20 16 3 Mn N L AWS A5.9 E316LMn  
Thermanit 20 10 SAW wires Dissimilar joints and special applications EN ISO 14343 S 20 10 3 AWS A5.9 ER308Mo (mod.)  
Thermanit 20 25 Cu SAW wires Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 14343-A S 20 25 5 Cu L AWS A5.9 ER385  
Thermanit 22 09 SAW wires Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 14343 S 22 9 3 N L AWS A5.9 ER2209  
Thermanit 25 14 E-309L SAW wires Dissimilar joints and special applications EN ISO 14343 S 23 12 L AWS A5.9 ER309L  
Thermanit 25 22 H SAW wires Heat resistant steels EN ISO 14343 S 25 22 2 N L AWS A5.9 ER310 (mod.)  
Thermanit 617 SAW wires Nickel-base alloys EN ISO 18274 S Ni 6617 (NiCr22Co12Mo9) AWS A5.14 ERNiCrCoMo-1  
Thermanit 625 SAW wires Nickel-base alloys EN ISO 18274 S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) AWS A5.14 ERNiCrMo-3  
Thermanit A SAW wires Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 14343 S 19 12 3 Nb AWS A5.9 ER318  
Thermanit ATS 4 SAW wires High temperature and or creep resistant steels EN ISO 14343 S 19 9 H AWS A5.9 ER19-10H  
Thermanit GE-316L SAW wires Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 14343 S 19 12 3 L AWS A5.9 ER316L  
Thermanit H-347 SAW wires Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 14343 S 19 9 Nb AWS A5.9 ER347  
Thermanit JE-308L SAW wires Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 14343-A S 19 9 L AWS A5.9 ER308L  
Thermanit MTS 3 SAW wires High temperature and or creep resistant steels EN ISO 24598-A S S CrMo91 AWS A5.23 EB9  
Thermanit MTS 616 SAW wires High temperature and or creep resistant steels EN ISO 24598-A S S Z CrMoWVNb9 0,5 1,5 AWS A5.23 EG [EB9(mod.)]  
Thermanit MTS 911 SAW wires High temperature and or creep resistant steels EN ISO 24598-A S S Z CrMoWVNb9 1 1 AWS A5.23 EG [EB9(mod.)]  
Thermanit Nicro 82 SAW wires Nickel-base alloys EN ISO 18274 S Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb) AWS A5.14 ERNiCr-3  
Thermanit X SAW wires Dissimilar joints and special applications EN ISO 14343 S 18 8 Mn AWS A5.9 ER307 mod.  
Union S 1 SAW wires Unalloyed and low alloyed steels EN ISO 756 S1 AWS A5.17 EL12  
Union S 1 CrMo 2 SAW wires High temperature and or creep resistant steels EN ISO 24598-A S CrMo2 AWS A5.23 EB3R  
Union S 1 CrMo 2 V SAW wires High temperature and or creep resistant steels EN ISO 24598-A S ZCrMoV2 AWS A5.23 EG  
Union S 1 CrMo 5 SAW wires High temperature and or creep resistant steels EN ISO 24598-A S CrMo5 AWS A5.23 EB6  
Union S 2 SAW wires Unalloyed and low alloyed steels EN ISO 756 S2 AWS A5.17 EM12  
Union S 2 CrMo SAW wires High temperature and or creep resistant steels EN ISO 21952-A S CrMo1 AWS A5.23 EB2R  
Union S 2 Mo SAW wires High temperature and or creep resistant steels EN ISO 21952-A S Mo AWS A5.23 EA2  
Union S 2 Ni 2,5 SAW wires Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 756 S2Ni2 AWS A5.23 ENi2  
Union S 2 Ni 3,5 SAW wires Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 756 S2Ni3 AWS A5.23 ENi3  
Union S 2 NiMo 1 SAW wires Unalloyed and low alloyed steels EN ISO 14171-A SZ2Ni1Mo AWS A5.23 ENi1  
Union S 2 Si SAW wires Unalloyed and low alloyed steels EN ISO 756 S2Si AWS A5.17 EM12K  
Union S 3 SAW wires Unalloyed and low alloyed steels EN ISO 756 S3 AWS A5.17 EH10K  
Union S 3 Mo SAW wires High temperature and or creep resistant steels - - AWS A5.23 EA4  
Union S 3 NiMo SAW wires Unalloyed and low alloyed steels EN ISO 756 S3Ni1,5Mo AWS A5.23 EG  
Union S 3 NiMo 1 SAW wires High temperature and or creep resistant steels EN ISO 756 S3Ni1Mo AWS A5.23 EF3  
Union S 3 NiMoCr SAW wires Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 26304-A SZ3Ni2,5CrMo AWS A5.23 EG  
Union S 3 Si SAW wires Unalloyed and low alloyed steels EN ISO 14171-A S3Si AWS A5.17 EH12K  
Union S 4 Mo SAW wires High temperature and or creep resistant steels EN ISO 756 S4Mo AWS A5.23 EA3  
Union S P 23 SAW wires High temperature and or creep resistant steels EN ISO 21952-A SZCr2WV AWS A5.23 EG  
Union S P 24 SAW wires High temperature and or creep resistant steels EN ISO 21952-A SZCrMo2VNb AWS A5.23 EG  
UTP UP 68 MoLC SAW wires Stainless and corrosion resistant steels EN 760 SA FB 2 DC AWS A5.9 ER316LSi  

طراحی سایت فروشگاهی,تبلیغات در سایت گوگل,طراحی سایت ارزان,ماژول تاریخ شمسی جوملا 3,طراحی سايت با جوملا,پرکلر اتیلن,طراحی لوگو,xvhpd shdj,قیمت طراحی سایت فروشگاه اینترنتی,آموزش طراحی سایت,طراحی اپلیکیشن موبایل,طراحی وب سایت حرفه ای,سایت های آماده,سایت آماده,تبلیغ گوگل,بشکه پرکلرواتیلن,قیمت طراحی سایت,گوگل ادوردز,تبلیغات در صفحه اول گوگل,طراحی کاتالوگ تبلیغاتی,طراحی سایت حرفه ای,طراحی سایت صنعتی,طراحی اپلیکیشن,ساعت برای جوملا,آموزش طراحی وب سایت,ماژول ساعت جوملا 3,پرکلراتیلن,طراحی کاتالوگ حرفه ای,طراحی سایت مداحی,ماژول ساعت برای جوملا,قیمت طراحی سایت حرفه ای,طراحی سایت مذهبی,ساعت متحرک جوملا,ماژول تاریخ انگلیسی,طراحی اپلیکیشن اندروید,طراحی سایت رایگان,طراحی سایت فوری,پرکلرواتیلن,طراحی کارت ویزیت,ماژول تاریخ شمسی,طراحی سایت خبرگزاری,طراحی سایت فروشگاه اینترنتی,نمونه طراحی کاتالوگ,طراحی سایت خبری,طراحی سایت ارزان,ماژول تاریخ جوملا,ماژول تاریخ عربی,تبلیغات گوگل,آموزش جوملا,طراحی سایت شخصی,طراحی سایت در 24 ساعت,ماژول تاریخ ایرانی,قیمت تبلیغات گوگل,طراحی کاتالوگ,وب سایت ارزان,قیمت طراحی کاتالوگ,طراحی سایت املاک,طراحی سایت حرفه ای,طراحی سایت 24 ساعته,قیمت طراحی وب سایت,آموزش طراحی وب سایت با جوملا,تبلیغات در گوگل,تبلیغات گوگل,طراحی سايت با جوملا,

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت پیشرو جوش خاورمیانه می باشد.

طراحی وب سايت , بهینه سازی و ميزباني وب : توسط گروه سايت سازیجوملا